digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 295
Identificador d'enviament: 279
Submission UUID: 3faff9b1-a7cb-41ac-b9de-1504cd839399
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 28/03/2023 - 12:56
Completed: dt., 28/03/2023 - 16:39
Canviat: dt., 28/03/2023 - 16:39

Remote IP address: 185.190.176.17
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Arran de terra SCCL
2018
http://arrandeterra.org/
F67427690
2019
Sòcia
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim
No la tenim però ens aniria bé
Community manager, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Correu (thunderbird majoritàriament), telegram, zoom i jitsi, Trello, nextcloud. Tenim un sistema de gestió Strapi
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Plataforma de recursos humans, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Strapi, nextcloud
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
E-learning (tipus Moodle), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Completament
Ubuntu, libreoffice, strapi, nextcloud (maadix)
Sense llicència
No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
{Buit}
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
7
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
{Buit}
Confederació de Cooperatives de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030, Coòpolis
XES, L'Ortiga, Ateneus Cooperatius, Raiels, l'Arada, L'Aresta, Resilience Earth, Economat, XMESS
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Strapi i totes les eines digitals abans esmentades
Problemes tècnics i/o informàtics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
{Buit}
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}