digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 295
Identificador d'enviament: 279
Submission UUID: 3faff9b1-a7cb-41ac-b9de-1504cd839399
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 28/03/2023 - 12:56
Completed: dt., 28/03/2023 - 16:39
Canviat: dt., 28/03/2023 - 16:39

Remote IP address: 185.190.176.17
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació Yes
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa Yes
Nom de l’organització: Arran de terra SCCL
Any de creació: 2018
Pàgina web: http://arrandeterra.org/
CIF de l'empresa (o persona autònoma): F67427690
Codi postal de la seu principal de l’organització: 2019
Correu de contacte de l’organització: info@arrandeterra.org
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? Sòcia
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? Cooperativa
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa De treball associat
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? Alimentació
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica Beca o subvenció de recerca, Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs)
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? Cap de les esmentades
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur?
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics?
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret?
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? 101.000-250.000 €
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu La tenim igualitàriament
Navegació i comunicació a Internet La tenim igualitàriament
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital La tenim igualitàriament
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) La tenim igualitàriament
Tractament de la informació gràfica i audiovisual No la tenim però ens aniria bé
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) La tenim igualitàriament
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) No la tenim però ens aniria bé
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) La tenim igualitàriament
Comunicació i col·laboració en línia La tenim igualitàriament
Creació de continguts audiovisuals No la tenim però ens aniria bé
Creació o manteniment de codi i programari No la tenim
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals No la tenim però ens aniria bé
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? Community manager, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? Equilibri entre homes i dones
Correu electrònic Constantment
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) Constantment
Vídeo conferència Sovint
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) De vegades
Listes de correu / butlletins digitals Mai
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació Correu (thunderbird majoritàriament), telegram, zoom i jitsi, Trello, nextcloud. Tenim un sistema de gestió Strapi
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Plataforma de recursos humans, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? Strapi, nextcloud
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? Cap, que tinguem constància
Desenvolupament web Menys de 1000 €
Comunicació i màrqueting digital Cap
Gestió i protecció de dades Cap
Seguretat digital Cap
Formació en noves tecnologies Menys de 1000 €
Contractació persones amb perfil TIC Cap
Nou programari 1001 - 10.000 €
Serveis al núvol Menys de 1000 €
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? E-learning (tipus Moodle), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? No
Les eines que feu servir són de programari lliure? Completament
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: Ubuntu, libreoffice, strapi, nextcloud (maadix)
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? Sense llicència
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci?
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? No
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca Ho resolem com millor sabem
Programació / disseny de la nostra web o plataforma Comptem amb freelance o proveïdora externa
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma Ho resolem com millor sabem
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials Ho resolem com millor sabem
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats Ningú s’encarrega
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? S’aplica de manera habitual i integral
Guia d'estil per continguts Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Manual de comunicació interna Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Reunions específiques al respecte Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Assessorament extern Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? No
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? 7
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? Majoritàriament dones
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? Entre 30-50 anys
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? No
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? No
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? No
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital?
Si us plau indiqueu quines entitats
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? Confederació de Cooperatives de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030, Coòpolis
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: XES, L'Ortiga, Ateneus Cooperatius, Raiels, l'Arada, L'Aresta, Resilience Earth, Economat, XMESS
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? No
Apliqueu el teletreball? Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? Per a totes les persones treballadores
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? Strapi i totes les eines digitals abans esmentades
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? Problemes tècnics i/o informàtics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar?
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents?
Si us plau especifiqueu
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius L'hem fet servir
Acompanyament o formacions de Torre Jussana El coneixem però no l'hem fet servir
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa L'hem fet servir
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa No el coneixiem
Incubadores o programes d'acceleració El coneixem però no l'hem fet servir
Altres serveis o ajuts El coneixem però no l'hem fet servir
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt?
Subvenció “Enfortim l’ESS” L'hem fet servir
Subvenció “Impulsem el que fas” L'hem fet servir
Kit Digital per a PIMES El coneixem però no l'hem fet servir
Projectes Singulars L'hem fet servir
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització No el coneixiem
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització No el coneixiem
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) No el coneixiem
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt?
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils?