digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 343
Identificador d'enviament: 327
Submission UUID: 65515330-5618-4bde-9f0f-36debad7c54c
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 13/04/2023 - 16:27
Completed: dj., 13/04/2023 - 16:50
Canviat: dj., 13/04/2023 - 16:50

Remote IP address: 85.54.112.153
Enviat per: Ekona sccl
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Ekona sccl
2016
{Buit}
F66807264
08036
{Buit}
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim
La tenim igualitàriament
Gestor de comptes
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Telgram, Whatsapp, Trello, Slack
Eina de gestió de comptabilitat, Facturació electrònica
B2B Router
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement
Domini públic
No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
4
Majoritàriament homes
Entre 30-50 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
No
{Buit}
{Buit}
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Efectivitat de les reunions, Problemes tècnics i/o informàtics
{Buit}
No
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}