digitESSt

Format options
CSV downloadExports results in CSV that can be imported back into the current webform.HTML TableExports results as an HTML table.JSON documentsExports results as JSON documents.PDF documentsExports results as PDF documentsText delimitatExports results as delimited text file.YAML documentsExports results as YAML documents.
If checked, all entity references will use the entity's UUID
If checked, the download file extension will be change from .html to .xls.
Used to create unique file names for exported submissions.
Used to create unique file names for exported submissions.
This is the delimiter used in the CSV/TSV file when downloading webform results. Using tabs in the export is the most reliable method for preserving non-latin characters. You may want to change this to another character depending on the program with which you anticipate importing results.
If checked, the generated file's carriage returns will be compatible with Excel and a marker flagging the data as UTF-8 will be added at the beginning.
Used to create unique file names for exported submissions.
Element options
The delimiter used when an element has multiple values.
Header options
Format de la capçalera
Choose whether to show the element label or element key in each column header.
Select menu, radio buttons, and checkboxes options
Options single value format
Elements that collect a single option value include select menus, radios, and buttons.
Options multiple values format
Elements that collect multiple option values include multi-select, checkboxes, and toggles.
Options item format
Entity reference options
Entity reference format
The selected columns will be included in the export.
Title Name Date type/Element type
Serial number serial integer
Identificador d'enviament sid integer
Submission UUID uuid uuid
Submission URI uri string
Created created created
Completed completed timestamp
Canviat changed changed
Is draft in_draft boolean
Pàgina actual current_page string
Remote IP address remote_addr string
Enviat per uid entity_reference
Language langcode language
Webform webform_id entity_reference
Submitted to: Entity type entity_type string
Submitted to: Entity ID entity_id string
Locked locked boolean
Sticky sticky boolean
Notes notes string_long
Accepto les Polítiques de participació terms_of_service webform_terms_of_service
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa _accepto_que_les_dades_de_la_meva_organitzacio_empresa_nom_corre checkbox
Nom de l’organització: nom_de_l_empresa_o_entitat_ textfield
Any de creació: any_de_creacio_ textfield
Pàgina web: pagina_web textfield
CIF de l'empresa (o persona autònoma): cif_de_l_empresa_o_persona_autonoma_ textfield
Codi postal de la seu principal de l’organització: codi_postal_empresa_o_entitat number
Correu de contacte de l’organització: correu_de_contacte_de_l_empresa_o_entitat_ webform_email_confirm
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? quin_es_el_teu_rol_o_posicio_actual_dins_l_organitzacio_ textfield
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? quina_es_la_forma_legal_de_la_vostra_empresa_o_entitat_ radios
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa indiqueu_si_us_plau_quin_tipus_de_cooperativa webform_radios_other
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? a_quin_ambit_pertany_l_empresa webform_radios_other
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? trieu_quina_es_la_vostra_tipologia_d_empresa_o_organitzacio_resp radios
Quin tipus de serveis o productes TIC oferiu? com_a_entitat_especialitzada_en_tecnologies_de_la_informacio_i_l webform_radios_other
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica _indiqueu_quines_han_sigut_fins_la_data_les_fonts_d_ingressos_pr webform_checkboxes_other
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? compteu_o_heu_comptat_amb_algunes_d_aquestes_vies_digitals_d_ing webform_checkboxes_other
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? de_les_vies_d_ingressos_i_financament_indicades_en_les_preguntes textarea
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics? respecte_a_la_viabilitat_economica_del_vostre_projecte_feu_segui radios
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? el_seguiment_d_aquests_indicadors_el_feu_de_manera_digital_i_aut select
Si us plau especifiqueu si_us_plau_especifiqueu textfield
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? quin_va_ser_el_vostre_volum_de_facturacio_de_l_any_2021_ radios
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu us_de_l_ordinador_i_del_sistema_operatiu select
Navegació i comunicació a Internet navegacio_i_comunicacio_a_internet select
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital cerca_gestio_i_analisi_de_la_info select
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) tractament_de_la_informacio_escrita select
Tractament de la informació gràfica i audiovisual tractament_de_la_informacio_grafica_i_audiovisual select
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) tractament_i_processament_de_les_dades select
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) analisi_i_visualitzacio_de_dades select
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) presentacio_de_continguts select
Comunicació i col·laboració en línia comunicacio_i_colaboracio select
Creació de continguts audiovisuals creacio_de_continguts_audiovisuals select
Creació o manteniment de codi i programari creacio_o_manteniment_de_codi select
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals proteccio_de_sistemes_dispositius_i_dades select
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? quins_d_aquests_perfils_tecnologics_i_digitals_formen_part_del_v webform_checkboxes_other
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? quina_es_la_distribucio_de_genere_en_els_perfils_que_heu_indicat radios
Correu electrònic correu_electronic radios
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) missatgeria_instantania radios
Vídeo conferència video_conferencia radios
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) eines_de_comunicacio radios
Listes de correu / butlletins digitals llistes_de_correu radios
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació especifiqueu_si_us_plau_el_nom_de_les_eines_digitals_que_feu_ser textarea
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? quines_de_les_eines_digitals_seguents_feu_servir_per_a_la_gestio webform_checkboxes_other
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? respecte_a_aquestes_eines_podeu_especificar_el_nom_de_les_eines_ textarea
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? heu_implementat_alguna_d_aquestes_mesures_o_infraestructures_tec webform_checkboxes_other
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? la_vostra_organitzacio_ha_patit_algun_d_aquests_tipus_d_incidenc webform_checkboxes_other
Desenvolupament web desenvolupament_web radios
Comunicació i màrqueting digital comunicacio_marketing radios
Gestió i protecció de dades gestio_i_proteccio_de_dades radios
Seguretat digital seguretat_digital radios
Formació en noves tecnologies formacio_en_noves_tec radios
Contractació persones amb perfil TIC contractacio_persones_amb_perfil_tic radios
Nou programari nou_programari radios
Serveis al núvol serveis_al_nuvol radios
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? quins_aspectes_o_arees_de_la_vostra_organitzacio_es_realitzen_mi webform_checkboxes_other
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? integreu_o_feu_servir_algun_d_aquest_tipus_de_plataformes_digita webform_checkboxes_other
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? el_vostre_model_de_negoci_depen_principalment_d_una_plataforma_d radios
Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci? quin_tipus_d_interaccio_afavoreix_la_plataforma_principal_que_ar webform_checkboxes_other
Les eines que feu servir són de programari lliure? les_eines_que_feu_servir_son_de_programari_lliure_ radios
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: si_us_plau_podeu_especificar_el_nom_de_les_eines_de_programari_l textarea
Quins són els motius pels quals no feu servir programari lliure? quins_son_els_motius_pels_quals_no_feu_servir_programari_lliure_ webform_checkboxes_other
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? quins_tipus_de_llicencia_doneu_principalment_als_continguts_pagi webform_checkboxes_other
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? quines_dades_es_recopilen_de_les_persones_usuaries_o_clients_mes checkboxes
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? comercialitzeu_algunes_d_aquestes_dades_com_a_part_del_vostre_mo select
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? compartiu_alguna_de_les_dades_generades_amb_la_vostra_activitat_ radios
Com compartiu les dades digitals que genereu? com_compartiu_les_dades_digitals_que_genereu_ webform_checkboxes_other
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca estrategia_de_comunicacio_en_canals_digitals_i_posicionament_de_ radios
Programació / disseny de la nostra web o plataforma programacio_disseny_de_la radios
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma manteniment_de_continguts radios
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials difusio_i_comunicacio radios
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats analisi_de_dades_de_posicionament radios
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? en_les_vostres_activitats_de_comunicacio_i_marqueting_es_te_en_c radios
Guia d'estil per continguts guia_d_estil_per_continguts radios
Manual de comunicació interna manual_comunicacio_interna radios
Reunions específiques al respecte reunions_especifiques_al_respecte radios
Assessorament extern assessorament_extern radios
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? compteu_amb_protocols_per_adrecar_les_violencies_masclistes_digi radios
Si us plau, indiqueu si els protocols consideren les següents qüestions si_us_plau_indiqueu_si_els_protocols_consideren_les_seguents_que webform_checkboxes_other
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? quin_es_el_nombre_total_de_persones_treballadores_i_col_laborado number
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? quin_es_el_percentatge_aproximat_d_aquestes_persones_treballador radios
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? quina_es_la_franja_aproximada_que_configura_la_mitjana_d_edat_de radios
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? entre_les_persones_treballadores_de_la_vostra_empresa_o_entitat_ radios
Si us plau especifiqueu quantes si_us_plau_especifiqueu_quantes number
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? diversiat_funcional radios
Si us plau especifiqueu quantes si_us_plau_especifiqueu_quantes_2 number
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? en_cas_de_disposar_d_un_pla_d_igualtat_teniu_alguna_mesura_lliga radios
Si us plau, indiqueu de quines mesures d’igualtat en relació a la digitalització: si_us_plau_indiqueu_de_quines_mesures_d_igualtat_en_relacio_a_la textarea
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? en_el_context_de_la_vostra_pagina_web_plataforma_o_app_disposeu_ radios
Si us plau faciliteu l’enllaç si_us_plau_faciliteu_l_enllac textfield
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital? a_l_hora_d_escollir_una_proveidora_de_productes_o_serveis_digita radios
Si us plau indiqueu quines entitats especifica textarea
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? a_quines_xarxes_espais_o_federacions_de_l_economia_social_i_soli webform_checkboxes_other
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: amb_quines_altres_entitats_de_l_economia_social_i_solidaria_inte textarea
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? la_vostra_organitzacio_esta_implicada_en_alguna_iniciativa_propi radios
Si us plau especifiqueu quines iniciatives si_us_plau_podeu_indicar_i_descriure_breument_la_iniciativa_ textarea
Apliqueu el teletreball? disposeu_de_modalitats_d_organitzacio_flexible_del_temps_que_per radios
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? mes_enlla_del_marc_que_estipula_la_llei_en_quines_condicions_es_ webform_checkboxes_other
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? quines_eines_us_han_estat_particularment_utils_a_l_hora_d_implem textarea
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? quins_aspectes_us_suposen_reptes_en_relacio_al_teletreball_actua webform_checkboxes_other
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? respecte_als_reptes_del_teletreball_que_indiqueu_com_els_heu_res textarea
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? proporcioneu_addicionalment_a_les_persones_treballadores_altres_ radios
Si us plau especifiqueu si_us_plau_especifiqueu_3 textfield
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? com_esteu_experimentant_vosaltres_la_digitalitzacio_en_relacio_a webform_radios_other
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? en_relacio_a_les_tic_quins_efectes_significatius_creieu_que_impl webform_checkboxes_other
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? amb_quina_d_aquestes_dues_afirmacions_us_sentiu_mes_identificade webform_radios_other
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius acompanyament_o_formacions_d_ateneus_cooperatius radios
Acompanyament o formacions de Torre Jussana acompanyament_o_formacions_de_torre_jussana radios
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa acompanyament_o_formacions_de_barcelona_activa radios
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa altres_empreses_o_entitats_a_traves_matchimpulsa radios
Incubadores o programes d'acceleració incubadores_o_programes_d_acceleracio radios
Altres serveis o ajuts altres_serveis_o_ajuts radios
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? si_us_plau_podeu_indicar_el_nom_concret_del_servei_de_suport_o_f textarea
Subvenció “Enfortim l’ESS” subvencio_enfortim_l_ess_ radios
Subvenció “Impulsem el que fas” subvencio_impulsem_el_que_fas_ radios
Kit Digital per a PIMES kit_digital_per_a_pimes radios
Projectes Singulars projectes_singulars radios
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització altres_ajuts_de_l_ajuntament_de_barcelona_a_la_digitalitzacio radios
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització ajuts_de_la_generalitat_de_catalunya_a_la_digitalitzacio radios
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) altres_ajuts_locals_estatals_o_europeus_ radios
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? si_us_plau_podeu_indicar_el_nom_concret_de_l_ajut_o_ajuts_que_he textarea
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? quins_altres_recursos_de_suport_per_part_de_l_administracio_publ textarea
Download options
If checked, the export file will be automatically download to your local machine. If unchecked, the export file will be displayed as plain text within your browser.
Order submissions by ascending (oldest first) or descending (newest first).
If checked, only starred/flagged submissions will be downloaded. If unchecked, all submissions will downloaded.
Submission state
Archive options
Select the archive file type for submission file uploads and generated documents.